Pravni slovar

razširjen spisek unificiranih trgovskih izrazov, ki določajo obveznosti trgovca in kupca.

delež vsakega solastnika, ki se določa v razmerju do celote.
prepoznava. Ugotavljanje identitete osebe, z njegovimi osebnimi dokumenti.
register, ki vsebuje imena lastnikov parcel.
priseljevanje v drugo državo iz matične, pretežno zaradi zaposlovanja.
postavljen rok (v večini 2 leti) za prenos vsebine direktive v nacionalno zakonodajo. Dokler implementacijski rok ne poteče, država članica ni v zamudi za vnos v nacionalno pravo.
spolni odnosi s krvnim sorodnikom v ravni liniji (krvoskrunstvo).
neprijeten dogodek.
leasing pri katerem je med prodajalcem in kupcem (leasingojemalcem) še posrednik (dajalec leasing) v večini primerov je to banka.
nalaga sodiščem in drugim prekrškovnim organom, da pri obravnavi posameznega primera preučijo težo dejanja in družbeno nevarnost, stopnjo odgovornosti ter navedene okoliščine. Prav tako se seveda upoštevata naklep oziroma malomarnost.
je pravno dejanje s katerim se prenese menica na nekoga drugega.
oseba, ki prenese (z indosamentom) menico na drugo osebo.
oseba, ki je z prenosom indosamenta postala upravičena do menice.
ubijanje otrok (punčk) znotraj plemenske skupnosti, saj so bili tretirani kot potrošniki. Fantke so bili vzgajani kot lovce.
informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, ne glede na obliko v kateri se informacija nahaja in ne glede na njen nastanek (izjema: osebni podatki, poslovne skrivnosti, sodni postopki, itd.).

samostojni in neodvisni državni organ, katerega pristojnost so predvsem zadeve glede informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

primer v katerem je eno dejanje nasproti drugemu storjenemu dejanju nepomembno (umor in majhna tatvina ? samo oteževalna okoliščina).
obdolžitev, obtožba.
preiskava. Zbiranje dokaznega gradiva, s katerim uradna oseba vodi postopek.
nezmožnost dolžnika, da poravna svoje dolgove. Dalj časa trajajoča nelikvidnost.

 je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju postane dolgoročno plačilno nesposoben.

hierarhična stopnja.
obvladovanje preko organov odvisne družbe.
vknjižba
vključevanje, združevanje. Povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto.
relativna pravica, ki učinkuje med strankama v pravnem poslu.
sodelovanje, medsebojno vplivanje.
notranje razmerje v določeni družbi, med člani te družbe.
staven institut, pri katerem je mogoča kontrola nad delovanjem vlade ali posameznega ministra, z njemu postavljenim vprašanjem (razlaga svojega dela ministra).
način izvajanja nadzora nad delom ministra ali vlade.
silovito, močno in samovoljno vmešavanje neke države v razmere druge države brez privolitve druge države.
posredovanje. Ukrep s katerim se vpliva na potek določenih dogodkov.
obseg preverjanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, poslovanja davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc, idr. Se opravlja v prostorih in na stvareh davčnega zavezanca oziroma pri osebi ki vodi knjige za davčnega zavezanca in ima le-ta dokumentacijo.
istospolno partnersko skupnost registrirata lahko dva moška ali dve ženski, vendar je ne moreta registrirati osebi, mlajši od 18 let, kot tudi ne dokler je eden od bodočih partnerjev ali oba v veljavni zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.
pravica zlorabe.
pravica izkoriščanja.
pravica uporabe.
pridobitev lastninske pravice na določeni stvari z javno dražbo.
izguba tiste premoženjske vrednosti, ki je sicer ob poškodbi še ni bilo, ki pa se jo je po vsej verjetnosti pričakovalo.
tožba etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solatniških deležev na skupnih delih, zoper etažnega lastnika ali drugega uporabnika posameznega dela, če le-ta grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti, tako da je skupnost z njim nevzdržna.
sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če je izpolnjen kateri izmed v zakonu naštetih pogojev.
predmet dedovanja ni premoženjska masa, ki se izloči iz zapustnikovega premoženja na zahtevo zapustnikovih potomcev ter posvojencev in njihovih potomcev, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri povečanju ali ohranitvi vrednosti premoženja.
je skupek ukrepov, s katerim se loči osebo od družbe, tudi v zaporu.
izpodbojnost je določena za kršitev tistih predpostavk za veljavno sklenitev pogodbe, ki so določene zaradi varovanja interesov pogodbenih strank. Pogodba, ki je izpodbojna je veljavna, dokler ni razveljavljena in ne povzroča pravnih učinkov.
postopek izravnave meje je namenjen spreminjanju in urejanju katastrske meje med lastnikova sosednjih zemljišč.

denarni prejemek, namenjen kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni mogoče pokriti.

pravna sredstva dovoljena proti pravnomočnim sodnim odločbam (revizija, zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka, ustavna pritožba, tožba na razveljavitev).
osrednji in najpomembnejši sestavi del izdane odločbe/sklepa, v katerem se odloči o predmetu postopka in vse zahtevkih.
odsvojitelj pridobitelju prenese posest stvari.
šteje se, da je izročitev opravljena z izročitvijo listine, na podlagi katere lahko izročitev razpolaga s premičnino.
zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. Osnovni namen pravnega priznanja zunajzakonske skupnosti naj bi bil varovanje šibkejšega partnerja.
postopek, ki se ne vodi na sodišču (oporoka).
pobirajo države pri izvozu tistega blaga, ki ima na mednarodnem trgu monopolni položaj.
je prisilna izvršitev terjatev v izvršilnem v postopku, ki teče na izvršilnem sodišču. Izvršba terjatve se doseže s pomočjo izvršilnih sredstev.
ukrepi s pomočjo katerih upnik želi priti do poplačila svoje terjatve. To so prodaja dolžnikovih premičnin, nepremičnin, vrednostnih papirjev, deležev družbenikov ter prenos dolžnikovih terjatev (plača, pokojnina,...) in prenos sredstev, ki jih ima dolžnik pri bankah.
vlada (predsednik republike).
listina na podlagi katere sodišče dovoli izvršbo. Izvršilni naslovi so izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava, izvršljivi notarski zapis, evropski izvršilni naslov. Gre predvsem za sodbe, sodne poravnave, notarske zapise in evropski izvršilni naslov, ki ga predpisujejo akti Evropske unije.
je postopek, ki ga sproži upnik zoper dolžnika pred izvršilnim sodiščem, da bi prišel s pomočjo sodne prisile do poplačila svoje terjatve, ki jo ima do dolžnika. Upnik sproži izvršilni postopek takrat, kadar dolžnik ne želi prostovoljno poravnati svojega dolga.
je dejanje s katerim se začne postopek pred izvršilnim sodiščem. Predlog poda upnik na izvršilno sodišče, v njem pa navede vse potrebne podatke, da se lahko izvršba opravi. To so predvsem podatki o upniku, dolžniku, obveznostih dolžnika in predlaganih izvršilnih sredstvih.
to so posebni oddelki sodišč, ki delujejo v okviru okrajnih sodišč in so specializirana za izvršilne postopke. Pri izvršilnem sodišču upnik vloži predlog za izvršbo, kadar želi s pomočjo prisile priti do poplačila dolgov svojih dolžnikov.
je oseba, ki na terenu neposredno izvršuje sklepe sodišč. V izvršilnem postopku izvršitelj dolžniku na terenu zarubi njegovo premoženje, največkrat premičnine (avto, računalnik, ipd).
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×