Pravni slovar

promet med lukami znotraj države (rečni, pomorski in letalski promet).
izključitev družbenika zaradi zamude plačila ali ne plačila.
pravica države, da prevzame dediščino po umrlem, če ni dedičev na katere bi lahko dediščina prešla, ali pa se je/so se dediči odpovedali dediščini.
rezerve, ki jih je gospodarska družba pridobila z raznimi vplačili družbenikov ali tretjih oseb v kapital(zneski drugih plačil družbenikov, znesek vplačila, ki presega nominalne zneske deležev,?).
posojilo, ki ga družbenik ali tretja oseba namesto lastnega kapitala da družbi, ki je v slabem finančnem stanju in potrebuje lastni kapital.
dogovarjanje udeležencev na trgu o skupnih cenah in drugih poslovnih pogojih ter razdelitev trga.
se deli na zemljiški kataster in kataster stavb. V prvem so označene in slikovno prikazane zemljiške parcele kot osnovna nepremičninska enota. V katastru stavb pa so evidentirane stavbe, ne glede na to ali so samostojna stvar ali samo del zemljišča.
varščina položena za določeno stvar oziroma kot zagotovilo za poravnavo preostanka denarnega zneska.
pravna sankcija, ki se izreče storilcu kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka, prekrška ali za kako drugo kršitev družbenih pravil obnašanja.
odgovornost vsake pravne in fizične osebe, ki je storila kaznivo dejanje.
točke, ki se lahko izrečejo voznikom, ki imajo veljavno slovensko vozniško dovoljenje in sicer v višini od 1 do 18 točk za prekršek zoper varnost javnega prometa.
sodni postopek, v katerem se ugotavlja, ali je obdolženec storil kaznivo dejanje in ali je zanj kazensko odgovoren. če se ugotovi obstoj kazenske odgovornosti, se obdolžencu izreče kazenska sankcija, ki jo določa kazenski zakonik.
uvedba kazenske preiskave proti komu.
protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake in sankcije zanj.
razvrstitev, razporeditev česa glede na enake ali podobne lastnosti.
besedilo ali pripomba, ki natančneje določa ali omejuje veljavnost pogodbe ali listine.
je posebno določilo pogodbe, s katero se izvajalec zaveže, da bo opravil vsa dela, ki so potrebna za uporabo celotne nepremičnine (objekta). Nastavljena je pavšalna cena, katere izvajalec ne sme prekoračiti.
zbrani pravni predpisi v enotnem zborniku.
pravo, ki velja brezpogojno in ga pravni subjekti ne morejo spreminjati in prilagajati z pogodbo.
pogodbe, ki jih sklepajo sindikati oz združenja sindikatov kot stranka na strani delavcev in delodajalke in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev. Ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, lahko pa tudi način mirnega reševanja kolektivnih sporov.
solidarno ali nerazdelno pooblastilo je pooblastilo pri katerem je več zastopnikov.
pravila o določanju prava. Pravila, ki nam povedo, katero pravo države je potrebno uporabiti v določenem primeru z mednarodnim elementom.
nevtralna oseba, ki zastopa otrokove (do 18 leta) interese na sodišči v postopku tožbe za izpodbijanje očetovstva.
je dežela, ki je pod gospodarsko in vojaško oblastjo močnejše države, od katere je prostorsko ločena.
ne odgovarja za obveznosti komanditne družbe s svojim premoženjem.
ima status pravne osebe osebne družbe. Vsaj eden ali več družbenikov je osebno odgovornih za dolgove družbe.
zložba parcel, ki imajo drugačne pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele.
je izvršilni organ EU. Vsaka država ima v komisiji po enega komisarja. Je gonilna sila pri gradnji EU in najpomembnejša ustanova za delovanje evropske integracije. Ima vlogo pobudnice, torej pripravljala predloge zakonodajnih aktov in skrbi za izvajanje zakonodaje.
pogodba s katero se komisionar zaveže, da bo za komitenta opravil enega ali več poslov, v svojem imenu in za komitentov račun.
storitveni delikt, ravnanje zoper prepovedano normo.
postopek EU, v katerem EU uresničuje svoja izvedbena pooblastila s pomočjo odborov (odborologija).
odgovarja za obveznosti komanditne družbe z vsem svojim premoženjem.
povezane družbe. Povezovanje ene obvladujoče in ene ali več odvisnih družb pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe.
koncesijski akt. Določa predmet in obseg ter pogoje izvajanja. Zasebnopravni subjekt v svojem imenu in po izrecnem pooblastilu države opravlja službo v javnem (splošnem) interesu.
akt, ki ureja predmet in pogoje koncesije.
služba, ki se opravlja v splošnem (javnem) interesu, opravlja jo pa zasebnopravni subjekt v svojem imenu in po izrecnem pooblastilu oblasti (npr. dimnikarska služba).
sestavljena država iz držav, ki ohranijo svojo suverenost, navzven nastopajo samostojno. Konfederacija ima nekatere skupne organe, urejenost pa izhaja iz mednarodne pogodbe.
pogodba med državo in katoliško cerkvijo o ureditvi medsebojnih pravnih odnosov.
dejanje iz katerega se da sklepati, kaj je stranka postopka želela (ne besedno).
tekmovanje med gospodarskimi subjekti na trgu.
gre za pogodbeno prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, ki je vsebovana v sami pogodbi o zaposlitvi, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.
skupek pravil, ki prepoveduje ravnanja, ki omejujejo ali izkrivljajo konkurenco.
soglasje volj pogodbenih strank.
miren način reševanja sporov, zaradi sklenitve sporazuma.
obveznost razlage določila nacionalnega prava v luči prava EU. Je obveznost nacionalnih sodišč, da pri razlagi nacionalnega prava, ko niso izpolnjeni pogoji za neposredni učinek, to nacionalno pravo razlagajo v duhu prava EU.
sestavljeno iz konsolidiranih letnih izkazov. Gospodarske družbe, ki so med seboj povezane na kapitalski podlagi objavijo le-to poročilo, tako kot da je to ena družba, za varstvo malih delničarjev. Združeno letno poročilo kapitalsko povezanih družb.
določni vpis na podlagi katerega nastane neka pravica ali dejstvo (vpis ustanovitve družbe, statusne spremembe, prenehanje družbe,?).
tožba, s katero stranka (tožnik) zahteva, da se spremeni pravno obstoječe pravno razmerje ali pravica, ali pa da se ustanovi pravno razmerje ali pravica.
blago, ki služi v vojne namene, nahaja pa se na morski poti za sovražnika, čeprav je njegov prevoz nasprotna stranka prepovedala.
pomeni, da sodišče neveljavne zakonske zveze ne razveljavi, ker okoliščina, ki predstavlja razveljavitveni razlog ali vzrok neveljavnosti zakonske zveze v trenutku odločanja sodišča o zahtevku ne obstaja več.
togo oklepanje vrednost srednjega razreda.
družba s statusom pravne osebe, ki je določen po zakonu.
območje na katerem se uporablja in učinkuje nek predpis ali lahko izvaja oblast organ na tem območju.
je ugotavljanje, zbiranje dokazov.
skupek dejanj, ki se štejejo kot napad ali pa ogrožajo človekove temeljne vrednote, kot tudi ogrožanje družbenih vrednot.
samostojna znanost, ki črpa svoja spoznanja in raziskovalne metode s področja znanosti o človeku in družbi, ter proučuje kriminaliteto.
odgovornost za kaznivo dejanje. Poznamo več stopenj krivde.
dogovor med kupcem in prodajalce, da bo kupec kupil stvar, ampak pod pogojem, da jo preizkusi in ugotovi ali ustreza njegovim potrebam.
odnos pri katerem ena drugi družba obvladuje drugo na podlagi večinskega deleža.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×