Pravni slovar

je davek, s katerim je obdavčen vsak promet nepremičnin. V Sloveniji imamo dva sistema obdavčitve prometa nepremičnin: Davek na promet nepremičnin (2%) in obdavčitev prometa nepremičnin z DDV (nevseljene nepremičnine ali je promet opravljen preden potečeta dve leti od prve vselitve).

Pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.

oseba, proti kateri teče preiskava ali proti kateri je vložena obtožnica.
tipizirano družbeno priznano pravilo vedenja in ravnanja človeka v družbi.
isti tožnik uveljavlja proti istemu tožencu v eno tožbi več različnih tožbenih zahtevkov.
posledice so nastale zaradi škodnega nekrivdnega ravnanja določene osebe.
ponovna izvedba postopka, ki je bil že končan.
raziskati, proučiti.
pojasnitev in utemeljitev odločitve, ki je navedena v izreku.
način opravljanja pridobitne dejavnosti, za katero je značilno, da se opravlja v majhnih serijah, ni avtomatiziranega delovnega procesa in je izdelek namenjen kupcu.
oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi določenega kaznivega dejanja.
pisna zahteva upravičenega državnega tožilca, po izdaji katere preide kazenski postopek v glavno obravnavo.
ponudba , katero mora podati oseba, ki ima v posesti 25% delnic in drugih vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic.
je pogodba sklenjena pod pogojim da ena stranka izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje druge stranke ali njegovo neizkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za tretje nesorazmerno korist s tistim kar je dal sam.
pogodba sklenjena v primeru, ko nekdo ob sklenitvi pogodbe izkoristi težko gmotno stanje druge stranke, stisko ali neizkušenost in si s tem sebi ali tretji osebi izgovori korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil.
odgovornost, ki jo ima stranka izvira iz zakona. Zakon določa katera oseba je za kaj odgovorna.
odgovornost osebe, ki je škodo povzročila krivdno ali pa je za nastanek le-te objektivno odgovorna.
sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če se porajajo dvomi o njegovi nepristranskosti.
obligacijska pravica, na podlagi katere sem prodajalec prodano stvar odkupiti od kupca. Kupec mora vrniti stvar v stanju kot jo je dobil , prodajalec pa mora vrniti kupnino.
sodišče lahko za določen čas na predlog dolžnika ali upnika preloži izvršbo. Zakon tudi našteva primere kdaj pride do takšne škode. Pod zakonsko predvidenimi pogoji lahko sodišče odloži izvršbo tudi na predlog upnika.
podzakonska pravna norma, ki ureja posamezna vprašanja ali ukrepe, za katere je tako določeno z zakonom ali uredbo.
pravni posel, pri katerem se eni stranki za korist iz pravnega posla plača.
predstavlja en način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Poznamo redno in izredno odpoved. Pri redni odpovedi delavec in delodajalec odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom. Pri izredni odpovedi pa lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka.
ta pripada delavcu ob prenehanju delovnega razmerja iz razloga upokojitve, in sicer v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
pripada delavcu, kateremu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti. Podlaga za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
izjava upnika dolžniku, da ne bo zahteval izpolnitve in se dolžnik s tem strinja. Takšna obveznost preneha.
ima kot del pravosodja pomembno vlogo v okviru izvrševanja sodne oblasti. Odvetniki opravljajo odvetniško službo kot svoboden poklic.
je denarno ali kakšno drugo nadomestilo za povzročeno škodo. Lahko se zahteva tako za materialno kot nematerialno škodo, dogovarja pa se izvensodno, v kolikor pa v izvensodnem postopku ne pride do soglasja, pa se lahko zahteva tudi v sodnem postopku.
zasedba ali vojaško dejanje, v katerem vojaške enote ene države zasedajo ozemlje druge države.
politični sistem pri katerem zraven vladarja države sodeluje pri odločanju in vladanju tudi manjša skupina posameznikov iz ljudstva (v večini ekonomsko močnejši del družbe).
varuh človekovih pravic.
oseba je odgovorna za škodo samo do določene višine vrednosti.
kadar ima obvladujoča družba pri glasovanju relativno večino v odvisni družbi.
opustitveni delikt, ravnanje zoper zapovedano normo.
leasing, za katerega je značilna predvsem raba predmeta in kratka doba trajanja.
izjava o poslednji volji. Z oporoko zapustnik določi svoje dediče in prejemnike volila. Pri tem me sme prezreti pravil o nujnem deležu. Dokument, s katerim določena oseba (zapustnik, oporočitelj) odloči predvsem o tem, kdo naj deduje vse njeno premoženje ali določen del, torej določi dediče.
je sposobnost sestaviti veljavno oporoko. Ima jo vsak, ki je razsoden (sposobnost v težkem položaju razumno, premišljeno ravnati) in je dopolnil 15 let. če oseba izgubi poslovno sposobnost, še ne pomeni, da je nerazsodna.
kdor ne pomaga komu, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega.
skupina ljudi z enakim ciljem in hierarhičnim povezovanjem.
izvirni prihodki države oziroma lokalne skupnosti, ki jih le-ta pridobiva iz naslova gospodarske dejavnosti ali iz naslova lastninske pravice.

Je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

ugovori, ki jih lahko uveljavljamo samo zoper točno določeno osebo.
s tem dovoljenjem lahko tujec, če izpolnjuje določene pogoje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja, v RS ustanovi ali soustanovi osebno gospodarsko družbo (k.d., d.n.o.) in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopa družbo, ali se registrira kot samostojni podjetnik posameznik.
osebna pravica občana, ki ga je dolžan uporabljati in ga sestavljata ime in priimek, ki pa lahko ima več besed.
nepremoženjske. Pravice, ki so neločljivo povezane s človekovo osebo, ki varuje človekovo osebnost.
oseba, ki je osumljena kaznivega dejanja ali drugega dejanja.

dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

dopust, namenjen očetom, da bi že v najzgodnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Traja do 70 koledarskih dni.

napaka na stvari, katero je možno videti ob običajnem pregledu.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×