Pravni slovar

mednarodno združenje za prenos denarja preko elektronske mreže.
prodajalec proda investicijski predmet in se hkrati zaveže, da ga bo odkupil.
pozdrav z dvigom desne roke ob sence glave (salutirati v pozdrav).
posameznik (fizična oseba), ki na trgu samostojno opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost, kot svojo izključni dejavnost.
ugovori, ki se izčrpajo z onemogočanjem nasprotnega zahtevka in ne temeljijo na neki drugi pravici.
aktivna politika zaposlovanja, izvajalec Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, za pomoč brezposelnim, ki se želijo samozaposliti in pridobiti sredstva subvencije s strani Zavoda.
posledica kršitve pravnega pravila oz. norme.
združitev sestrskih družb.
napad na življenje in telo, storjen kot posledica obrambe in je neizogibno potreben, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad.
je sklepanje za katerega je značilno, da je z njim izpeljujemo sklep oz sodbo, iz dveh drugih sodb, ki sta med seboj povezani.
šteje se, da je izročitev opravljena z izročitvijo nekega dela ali pa z označitvijo stvari, ki pomeni njeno izročitev.
je sklep s katerim sodišče delno ali v celoti ugodi predlogu upnika. Za sklep o izvršbi se šteje tudi sklep, s katerim sodišče zavrne predlog upnika.
dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja, a je posledica odvračanja nevarnosti zoper življenje ali telo.
skrbnik je oseba, ki ji center za socialno delo zaupa neposredno skrb za osebo, premoženje, pravice in koristi varovanca. Po možnosti postavi center za socialno delo za skrbnika varovančevega sorodnika, glede osebe skrbnika pa upošteva tudi varovančeve želje.
oseba, z lastnostmi in sposobnostmi, potrebnimi za dano pogodbo in izvrševanje pogodbenih obveznosti.
je začasni skrbnik zapuščine, ki se postavi, če so dediči neznani ali če je neznano njihovo prebivališče, če dediči nočejo skrbeti za zapuščino, se ne morejo sporazumeti o upravljanju zapuščine ali upniki zahtevajo ločitev premoženja od zapuščine.
skrbništvo je zakonsko urejena oblika družbenega varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši in polnoletnih oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo in skrbništvo za posebne primere.
napaka na stvari, katero ni možno videti ob običajnem pregledu stvari.
o skupni lastnini govorimo, kadar je določena stvar v lasti več oseb, pri čemer pa lastniški deleži niso določeni. Deleži se določijo šele, če kdo izmed skupnih lastnikov zahteva delitev skupne lastnine.
so deli zgradbe, namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov, in zemljišče, na katerem stoji zgradba. Med skupne dele lahko spadajo tudi druge nepremičnine. ˙Solastnina etažnih lastnikov na le-teh je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih delih se ni mogoče odpovedati.
s sklenitvijo zakonske zveze nastane situacija, ko se vse, kar zakonca pridobita z delom (ni nujno, da je delo skupno) v času trajanja zakonske zveze, šteje za skupno premoženje. Upravljanje in razpolaganje s skupnim premoženjem je skupno in sporazumno.
hierarhično gledano najvišji organ d.d., kjer delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe (ločena od tekočega poslovanja družbe).
so pravice, ki obstajajo na stvari, ki je v lasti druge osebe. Stvarne služnosti vedno obremenjujejo določena zemljišča v korist lastnika določenega drugega zemljišča. Osebne služnosti so vedno ustanovljene v korist točno določene osebe in ne v korist določenega zemljišča, kot velja pri stvarnih.
javna listina z relevantnimi podatki, za odločitev o izidu dedovanja. Sestavi jo matičar in jo posreduje sodišču.
abstraktno stanje, pri katerem bi naj država družinam in posameznikom zagotavljala določeno stopnjo materialne in socialne varnosti. Država daje socialni mir, socialno ogroženim državljanom.
vrhovna sodniška oblast, ki je pristojna za reševanje pravnih sporov med državami članicami in institucijami EU ter pravnimi in fizičnimi osebami ob krštivi njihovih pravic. Hkrati pa tudi sodišče zagotavlja enako spoštovanje prava EU pri razlagi in uporabi pogodb v vseh državah EU.
sodstvo (sodišča, ki odločajo nepristransko na podlagi zakonov).
je javna knjiga, ki je na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje podatke o glavnih statusnih značilnostih vseh vpisanih subjektov in o dejstvih, ki so pomembna za pravni promet, zaradi pravne varnosti.
kolegijski organ, kateri državnemu zboru predlaga sodnike za izvolitev ali pa za njihovo razrešitev. člane (5) sodnega sveta predlaga predsednik republike, izvoljeni pa so strani državnega zbora, ostale člane (6) pa izvolijo sodniki (opravljajo trajno funkcijo sodnika).
je določena stvar hkrati v lasti več oseb, pri čemer je lastnina na celotni stvari razdeljena na sorazmerne deleže (idealne deleže) posameznih solastnikov. Solastniki s stvarjo skupno upravljajo, če ni med njimi drugače dogovorjeno. Pomembna pravica solastnikov je predkupna pravica.
priča, katere navzočnost zagotavlja, da bo določeno procesno dejanje opravljeno v skladu z zakonom. Pri hišni preiskavi, osebni in pregledu pošiljk sta to 2 polnoletni priči.
stanje pri katerem se porok zaveže kot porok in plačnik, tako da lahko upnik terja poroka bodisi glavnega dolžnika, ali oba hkrati.
rešitev problema.
je razmerje med predniki in njihovimi potomci in razmerje potomcev med seboj. Sorodniki so samo osebe, ki so v krvni povezanosti, zato razmerje med osebami, ki jih veže posvojitev, ni sorodstvo. Sorodstvo označujemo z linijami (črtami) in stopnjami (koleni).
ima neposreden pravni interes, da stranka kateri se je pridružil zmaga v postopku, saj se pravnomočnost sodbe razteza tudi nanj.
vsak, ki skupaj z drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi.
soudeležba pri kaznivem dejanju oz. dejstvo, da kdo skupaj s kom stori kaznivo ali škodno dejanje.
kaznivo dejanje izvršbi več storilcev. Dvoje ali več oseb stori kaznivo dejanje tako, da sodelujejo pri izvršitvi, ali tako da s kakšnimi drugačnim dejanjem odločilno prispevajo k njegovi izvršitvi, se vsaka izmed njih kaznuje s kaznijo, predpisano za to dejanje.
je podana, kadar se zavezanec ne drži povprečne vestnosti dobrega gospodarja.
so pravila, ki jih pripravi ena stranka vnaprej za nedoločeno število istovrstnih pravnih razmerjih in jih ob sklenitvi konkretne pogodbe postavi drugi stranki kot pogoj za sklenitev pogodbe.
spor med dvema ali več državnimi organi o tem, kateri je pristojen za odločanje v konkretni zadevi.
pravni institut, ki pod izpolnitvijo določenih pogojev omogoča odgovornost družbenikov za dolgove nastale v gospodarski družbi.
trenutek, ko ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponujeno.
obljuba države gostiteljice, da ne bo kršila pravic investitorja iz pogodbe in spreminjala zakonodaje in varovala interese investitorja.
naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov.
merila, ki jih v določenem družbenem okolju splošno priznavajo in upoštevajo.
pravico do starostne pokojnine pridobi zavarovanec pri zakonsko določeni starosti.

dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno (takoj) po poteku materinskega dopusta. 

so spori iz razmerij med starši in otroki o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, ki so pod roditeljsko pravico, ne glede na to, če se rešujejo samostojno ali skupaj z zakonskimi spori.
zastopnik gospodarske družbe, ki svoja pooblastila dobil v ustanovnem aktu družbe (statut) v skladu z zakonskimi omejitvami.
stavbna pravica daje njenemu nosilcu pravico imeti v lasti stavbo zgrajeno na tujem zemljišču. Načeloma so stavbe del nepremičnine (zemljišča), institut stavbne pravice pa od tega načela odstopa. Stavbna pravica je časovno omejena (99 let).
je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela. Stavka se začne s Sklepom o začetku stavke, v katerem so določene zahteve delavcev, čas, ko se začne stavka, kraj.
več kaznivih dejanj istega storilca ki so storjena istočasno ali v zaporedju, ki se sodijo ali naj bi se sodila hkrati storilec vsak, ki stori kaznivo dejanje osebno ali z izrabljanjem in vodenjem ravnanj drugega.

je premoženje stečajnega dolžnika, ki se v stečajnem postopku unovči za kritje stroškov postopka in plačilo terjatev upnikov.

je insolventni dolžnik, nad katerim se vodi stečajni postopek.

uveden postopek (fizične in pravne osebe) zaradi nezmožnosti izpolnjevati obveznosti do upnikov. Pravna oseba na tak način preneha. Postopek se uvede na podlagi pisne vloge.
oseba, ki ima v določenem sodnem ali upravnem postopku aktivno ali pasivno vlogo ter določene procesne pravice in dolžnosti.
stranski intervent se med postopkom pravde pridruži eni od strank v postopku, ker ima pravni interes, da stranka v pravdi zmaga.
je pravica, ki bremeni zemljišče. To pomeni, da mora vsakokratni lastnik določene nepremičnine nosilcu pravice stvarnega bremena izpolnjevati določene ponavljajoče se dajatve oziroma v njegovo korist opravljati določene storitve. Vsebina stvarnega bremena so torej določene dajatve oziroma storitve.
stvarno pravo je del civilnega prava, kar pomeni, da obravnava predvsem premoženjska razmerja.Stvarno pravo ureja predvsem pravice in pravna razmerja posameznikov glede stvari, torej premičnin in nepremičnin.
posledice so nastale zaradi nedopustnega in krivdnega ravnanja krivdno sposobne osebe.
stanje pri katerem, lahko upnik terja poroka šele takrat, ko glavni dolžnik ni izpolni v pogodbi določenega.
uporaba prava v sodstvu, kot skupek pravil.
vstop neke nove države v pravne posle in pravne odnose svoje predhodnice (predhodne države).
problema surogatnega materinstva naše pravo ne rešuje. če bi do primera nadomestnega materinstva vendarle prišlo, bi nadomestna mati veljala za otrokovo mater, ker je otroka nosila in rodila. Pravo ne bi upoštevalo morebitne generične povezanosti otroka z drugo žensko.
odložilni pogoj. Pravna posledica, razmerje ali pravica nastane takrat, ko nastopi dogodek, s katerim je pogoj postavljen. Odlaga pravne posledice do izpolnitve pogoja.
odloži nastop pravnomočnosti in izvršljivosti (suspenzivna pravna sredstva).
politično neodvisen in samostojen (narod).
svaštvo je razmerje med zakoncema in sorodniki drugega zakonca. Podlaga svaštvu je zakonska zveza. V svaštvu sta si tudi mačeha in pastorek. Svaštvo ni zakonski zadržek in ni podlaga za dedovanje.
institucija v katero so zastopane vlade držav članic EU. Je najpomembnejša ustanova v procesu prejemanja odločitev Evropske unije.
vse osebe imajo pravico se svobodno gibati, odločati, kje bo njegovo prebivališče, da zapusti državo in če se kdaj še vrne nazaj. Zakon lahko omeji to pravico zaradi begosumnosti, širjenja bolezni, zavarovanje javnega reda, obramba države. Zakon lahko tudi tujcem omeji vstop v državo.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×