Pravni slovar

organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, katere namen je pospeševati gospodarske koristi svojih članov, ki niso vedno pridobitne.
posebno ravnanje storilca, ko žrtev pušča v stanju varnosti (občutek neogroženosti) za lažjo izvršitev dejanja.
zahteva za sodno varstvo predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva zoper odločitve prekrškovnih organov zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ po hitrem postopku.
pravno sredstvo, ki se vloži pri Vrhovnem sodišču, če je v postopku prišlo do bistvenih kršitev določb in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

pravni predpis, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo.

državni zbor (pravica izdajanja zakonov).
je postopek po katerem pridemo do želenega zakona. Zakonodajni postopek mora na predlog vlade, 5000ih volivcev, državnega sveta in na predlog poslancev prestati 3 obravnave. Vsak zakon mora biti sprejet oz potrjen z strani parlamenta in podpisan z strani predsednika države.
je z zakonom urejena življenjska skupnost moškega in ženske, za katero je bistvena skupnost življenja, v kateri moški in ženska zadovoljujeta svoje čustvene, spolne, biološke, moralno-etične in ekonomske potrebe. Družbeni pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.
tisto kar zakonodajalec in sodniki proglasijo za pravo.
so obresti, ki so določene kot civilna sankcija za zamudo (kršitev obveznosti plačati določen denarni znesek ob zapadlosti. Pravni temelj je nastop zamude s plačilom dogovorjenega denarnega zneska. Tečejo v obdobju od zapadlosti denarne obveznosti do njenega plačila.
javna listina, ki jo sestavi sodišče o procesnih dejanjih strank, sodišča in drugih udeležencev v postopku.
zaposlitev za krajši delovni čas je omogočena starejšim delavcem, ki se delno upokojijo, hkrati obdržijo v skladu za zakonom pravico do malice, letnega dopusta, regresa,?
delovno razmerje sklenjeno za 40 delovnih ur na teden (izjeme posebna delovna mesta in določeno z kolektivno pogodbo 36 ur).
slovesna izjava v sodnem postopku o resničnosti navedb podanih pred organom.
zapuščinski postopek sproži sodišče po uradni dolžnosti, brž ko sodišče izve, da je kdo umrl, ali da je razglašen za mrtvega. Postopek sodišče sproži s sklepom o pričetku postopka katerega prejmejo vsi sorodniki zapustnika.
zaroka je sporazum moškega in ženske o sklenitvi zakonske zveze. Nima nobenih pravnih posledic. Zakon zaroke niti ne omenja. Zaročencem se reče tudi nukturjenti. Z zaroko ne nastane obveznost skleniti zakonsko zvezo.
posebna oblika varstva terjatev. Pravna možnost, da prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti plačana in zahteva vrnitev stvari pred začetkom stečajnega postopka.
procesno dejanje s katerim želi sodišče ali upravni organ ugotoviti dejansko stanje z ustnim izpraševanjem oseb.
izguba pravice zahtevati izpolnitev obveznosti, če je upravičenec v času, ki ga določa zakon ni uveljavljal.
se praviloma uporablja za zavarovanje terjatve. Zastavna pravica se nanaša na točno določen predmet, ki je v lasti nekoga drugega. S prodajo le-tega se lahko upnik poplača, ob neplačilu dolžnika.
omejena stvarna pravica na točno določeni tuji stvari ali premoženjski pravici, ki službi zavarovanju točno določene terjatve, ki jo ima imetnik zastavne pravice, proti lastniku zastavljene stvari.
je instrument s katerim je moč ugotoviti mnenje poslancev državnega zbore. Lahko ga uvede 10 poslancev ali pa predsednik vlade sam. Le-ta zahteva glasovanje o zaupnici. Ob izglasovani nezaupnici se mora predlagati novi predsednik vlade, ki predlaga ministre in mora imeti zadostno podporo.
obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki. Zavarovanec je oseba, ki je obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
oseba, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico kot pooblaščenec sklepa zavarovalne pogodbe v imenu in za račun zavarovalnice.

Zavarovanje odpovedi potovanja, krije stroške odpovedi potovanja, za primere navedene v polici.

institut po katerem mora davčni organ pisno obvestiti zavezanca, da je uvedena davčna obravnava o njegovih transakcijah.
je glavni vpis, s katerim se opravi vpis oziroma izbris pravnih dejstev, ki so pomembna za pravni promet z nepremičnino in za katera zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo.
časovno omejeno sredstvo zavarovanja, katerega nam je ohranitev obstoječega ali ustvaritev novega začasnega stanja z namenom, da bi uspeh možen ( zavarovalna odredba) in da se prepreči nastanek hujših škodljivih posledic in grozeče nasilje (regulacijske odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve).
vsako drugo prebivališče, ker se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, izobrazbe ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati.
je kmetijska oz. kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine.
obveznost preneha z združitvijo, če v njej ista oseba postane upnik in dolžnik.
je javna knjiga, namenjena vpisovanju in objavi pravic na nepremičninah (lastninska pravica, hipoteka, služnosti, stavbna pravica itd.) in pravnih dejstev (npr. vrstni red pridobitve pravice na nepremičnini, obstoj spora o nepremičnini?)v zvezi z nepremičninami.
je omejena stvarna pravica, s katero lahko upnik zahteva poplačilo določenega denarnega zneska, iz prodajne vrednosti nepremičnine, pred drugimi upniki, ki imajo slabši vrstni red.
stvarnopravni vrednostni papir po odredbi, ki se prenaša z indosamentom. Izda ga sodišče upravičencu.
je tisto, kar je določeno kot kaznivo in je sankcionirano.
je napačna predstava o nekem dejstvu oziroma elementu pravnega posla.
delničarji odvisne družbe, ki niso sočasno delničarji ali družbeniki obvladujoče družbe.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×