Splošni pogoji spletnega portala www.PravniNasvet.com

Splošno Vse storitve, ki jih ponuja podjetje Pravda d.o.o. na spletnem portalu PravniNasvet.com, so predmet naslednjih splošnih pogojev.  

Omejitev na osebno in nekomercialno rabo

V kolikor ni določeno drugače, so te storitve namenjene le za osebno in nekomercialno rabo. Informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki jih pridobite na podlagi teh storitev, se ne sme spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali ustvarjati iz njih izvedena dela, razen če je to posebej dovoljeno.

 

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Določbe glede zasebnosti, zbiranja, zaščiti in uporabi osebnih podatkov so objavljene v Izjavi o zasebnosti.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Avtorske pravice

Vsi podatki in informacije, ki se nahajajo na spletnem portalu PravniNasvet.com, so last podjetja Pravda d.o.o. in so avtorsko zaščiteni. Brez dovoljenja podjetja Pravda d.o.o. je uporaba kakršnekoli informacije ali podatka, ki se nahaja na spletnem portalu PravniNasvet.com, za osebne ali komercialne namene prepovedana. Uporaba dokumentov, podatkov in informaciji, ki so dostopne na spletnem portalu PravniNasvet.com, je brez dovoljenja podjetja Pravda d.o.o. dovoljena samo pod pogoji: 

 • da sta opomba o avtorskih pravicah in opomba o pogojih uporabe dokumentov vidni v vseh kopijah, 
 • da je uporaba dokumentov, podatkov in informacij za informativne in nekomercialne namene ali osebno rabo, 
 • da dokumenti niso spremenjeni.

Akreditirane izobraževalne ustanove lahko prenašajo in reproducirajo dokumente, podatke in informacije za distribucijo v učilnici. Za distribucijo zunaj učilnice je potrebno izrecno pisno dovoljenje. Uporabo za katere koli druge namene zakon izrecno prepoveduje, posledice pa so lahko civilne in kazenske sankcije.

Dokumenti, navedeni zgoraj, ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega portala PravniNasvet.com ali katere koli druge spletne strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira. Elemente teh spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati, ne deloma in ne v celoti. Logotipov, grafik, zvoka ali slik ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez izrecnega dovoljenja podjetja Pravda d.o.o.

 

Omejitev jamstva

Podjetje Pravda d.o.o. ne daje nikakršnih zagotovil in jamstev glede točnosti in primernosti informacij, ki jih uporabniki pridobivajo na spletnem portalu PravniNasvet.com ali iz katere koli druge spletne strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira. Podjetje Pravda d.o.o. in njegovi dobavitelji niso v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo ali škode, ki bi izhajale iz produktov ali informacij, ki jih uporabniki pridobijo in uporabljajo na spletnem portalu PravniNasvet.com ali kateri koli drugi spletni strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma ga vodi, licencira ali nadzira. Podjetje Pravda d.o.o. tudi ne odgovarja za nobeno nezmožnost uporabe, izgube podatkov ali dobička, bodisi kot posledico pogodbe, malomarnosti bodisi drugega kaznivega dejanja v posredni ali neposredni povezavi z uporabo informacij, ki so na voljo preko vseh storitev na spletnem portalu PravniNavet.com.

Dokumenti, podatki in informacije objavljene na spletnem portalu PravniNasvet.com ali kateri koli drugi spletni strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira utegnejo vsebovati napake ali netočnosti, za katere podjetje Pravda d.o.o. ne odgovarja.

Enaka omejitev jamstva in odgovornosti velja tudi za vse druge dokumente, informacije in podatke, ki jih uporabniki pridobivajo od podjetja Pravda d.o.o. zunaj spletnih portalov podjetja Pravda d.o.o.

Podjetje Pravda d.o.o. se bo trudilo za najboljše možno delovanje spletnega portala, vendar ne prevzema nobene odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti podjetje Pravda d.o.o. niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem portalu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Podjetje Pravda d.o.o. tudi ni odgovorno za kakršne koli poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do spletnega portala, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe, prav tako pa ni odgovorno za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega portala.

 

Registracija

Če katera od storitev zahteva, da uporabnik spletnega portala ustvari račun, mora ta uporabnik opraviti postopek registracije in pri tem podati ažurne, celovite in točne podatke, kot jih zahteva ustrezen registracijski obrazec. Uporabnik si ob registraciji izbere tudi geslo in uporabniško ime. Uporabnik je v celoti odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa ter tudi za vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru uporabnikovega računa.

Uporabnik se strinja, da bo ob morebitni nepooblaščeni uporabi računa ali kakršnem koli drugem kršenju varnosti takoj obvestil podjetje Pravda d.o.o.

Podjetje Pravda d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo, ki bi utegnila nastati kot posledica uporabe uporabnikovega računa ali gesla s strani tretje osebe, bodisi z vednostjo uporabnika bodisi brez nje. Uporabnik je odgovoren za škodo, ki jo utrpi podjetje Pravda d.o.o. ali tretja oseba zaradi uporabe uporabnikovega računa ali gesla s strani tretje osebe. Brez dovoljenja imetnika računa je prepovedana uporaba računa s strani tretjih oseb.

 

Prepoved nezakonite ali nedovoljene rabe

Uporabniki in obiskovalci spletnega portala PravniNasvet.com ali katere koli druge spletne strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira, lahko uporabljajo storitve le pod pogojem, da jih ne uporabljajo za nezakonite namene oziroma za takšne, ki jih ti pogoji, zahteve in opombe prepovedujejo. Storitve se ne smejo uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil takim storitvam ali motil katero koli tretjo osebo pri njihovi uporabi ali uživanju. Prepovedan je vsak poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do računa katere koli storitve, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim od strežnikov ali s katero od storitev, s hekerskimi posegi, pridobivanjem gesel ali drugimi načini. Prepovedano je tudi pridobivanje ali poskus pridobivanja gradiva ali informacij na drug način od tistih, ki so v ta namen na voljo prek storitev.

 

Uporaba komunikacijskih storitev

Storitve lahko vključujejo e-poštne storitve, storitve elektronskih oglasnih desk, klepetalnice, novičarske skupine, forume, skupnosti, osebne spletne strani, koledarje, foto albume, datotečne predalnike in/ali druge sporočilne ali komunikacijske možnosti, ki uporabniku omogočajo sporazumevanje z drugimi (»komunikacijske storitve«).

Uporabniki storitev se strinjajo, da bodo uporabljali te komunikacijske storitve samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ali gradiva, ki ustrezajo določenim komunikacijskim storitvam oziroma so z njimi povezani.

Še zlasti je prepovedano: 

 • uporabljati komunikacijske storitve v povezavi z anketami, tekmovanji, piramidnimi shemami, verižnimi pismi, neželeno e-pošto ali različnimi kopirajočimi se ali nezahtevanimi sporočili (komercialnimi ali drugimi); 
 • teptati, zlorabljati, ogrožati ali drugače kršiti zakonske pravice drugih, 
 • objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati neprimerne, žaljive, nespodobne, opolzke ali nezakonite teme, imena, gradiva ali informacije; 
 • prenašati drugim ali drugače omogočati dostop do datotek, ki vsebujejo slike, fotografije, programsko opremo ali drugo gradivo, zaščiteno z zakoni za zaščito intelektualne, vključno − a ne omejeno le ne te − z zakoni za zaščito avtorskih pravic ali blagovnih znamk (ali s pravicami do zasebnosti ali javnosti), razen če ima uporabnik za to ustrezne pravice ali soglasje; 
 • uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek teh storitev, na način, ki krši kakršnekoli avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge lastninske pravice katere koli strani; 
 • ● prenašati drugim uporabnikom datoteke, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno zlonamerno programsko opremo, ki lahko škoduje delovanju drugega računalnika ali lastnini drugega; 
 • oglaševati, prodajati ali kupovati blago ali storitve za poslovne namene, razen če komunikacijske storitve dovoljujejo takšna sporočila; 
 • prenašati datoteke, ki jih je objavil drug uporabnik komunikacijske storitve in za katere uporabnik ve ali se lahko razumno pričakuje, da uporabnik ve, da jih ni zakonito reproducirati, prikazovati, predvajati in/ali distribuirati na tak način; 
 • ponarejati ali brisati informacije o upravljanju avtorskih pravic, kot so avtorstvo, zakonske ali drugi ustrezni zaznamki kakor tudi lastninske oznake ali označbe izvora ali vira programske opreme ali drugega gradiva, podatkov in informacij vsebovanih v prenesenih datotekah; 
 • omejevati ali onemogočati druge uporabnike pri uporabi komunikacijskih storitev; 
 • kršiti pravila vedenja ali druge smernice, ki se utegnejo nanašati na določeno komunikacijsko storitev; 
 • na različne načine zbirati informacije o drugih, vključno z e-poštnimi naslovi; 
 • kršiti zakone ali predpise, povezane s temi storitvami; 
 • ustvarjati lažne identitete za namene zavajanja drugih; 
 • uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam ali stranem imenikov uporabnikov storitev ali kakršnih koli informacij o drugih uporabnikih ali uporabi storitev.

Podjetje Pravda d.o.o. nima obveznosti nadzora komunikacijskih storitev, vendar pa si pridržuje pravico, da pregleduje gradiva, objavljenega v okviru komunikacijskih storitev, in odstranjuje kakršna koli gradiva, podatke in informacije po svoji presoji. Podjetje Pravda d.o.o. si pridržuje pravico, da uporabniku kadarkoli, brez opozorila in iz kakršnega koli razloga, onemogoči dostop do katere koli komunikacijske storitve v okviru svojih storitev.

Podjetje Pravda d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije informacije, ki jih šteje za nujne, da ustreže pogojem ustreznih zakonov, predpisov, zakonskega postopka ali vladne zahteve, kakor tudi da po svoji presoji deloma ali v celoti uredi, zavrne objavo ali odstrani informacije ali gradivo.

Podjetje Pravda d.o.o. ne nadzira in ne potrjuje vsebine, sporočil ali informacij, ki se pojavljajo v komunikacijskih storitvah. Zatorej zavrača vsakršno odgovornost v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejavnostmi, ki izhajajo iz udeležbe v teh storitvah.

 

Dokumenti, podatki in informacije posredovani podjetju Pravda d.o.o. ali objava na kateri koli spletni strani podjetja Pravda d.o.o.

Podjetje Pravda d.o.o. si ne lasti dokumentov, podatkov in informacij, ki jih uporabnik pošlje ali objavi, prenese, vnese ali predloži podjetju na katerikoli način (zlasti preko njegovih spletnih strani), vendar pa uporabnik z objavo, prenosom, vnosom ali predložitvijo svojega prispevka podeljuje podjetju Pravda d.o.o. in njegovim lastniško povezanim podjetjem pravico do uporabe predloženih dokumentov, podatkov in informacij brez kakršnega koli finančnega nadomestila.

 

Povezave z mesti tretjih oseb

Povezave na druge spletne strani tretjih oseb, ki so objavljene na spletnem portalu PravniNasvet.com ali kateri koli drugi spletni strani, ki jo ima podjetje Pravda d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira, niso pod nadzorom podjetja Pravda d.o.o. in za njih ter za posodobitve in vsebine podjetje ne odgovarja. Objava povezave pomeni zgolj, da jih podjetje Pravda d.o.o odobrava.

 

Udeleženci spletnega portala

Ponudnik oziroma izvajalec storitev na spletnem portalu PravniNasvet.com je podjetje Pravda d.o.o., Jadranska ulica 27, 2000 Maribor.

Uporabniki oziroma naročniki so osebe, ki na kakršen koli način uporabljajo oziroma naročijo storitve, ki so jim na voljo na spletnem portalu PravniNasvet.com.

 

Storitve spletnega portala

 

Podjetje Pravda d.o.o. preko spletnega portala PravniNasvet.com svojim uporabnikom omogoča postavitev pravnih vprašanj preko svojih spletnih aplikacij, kakor tudi preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona na posebno številko, prav tako pa tudi sestavo, pregled in prevod raznih pravnih dokumentov, kot so ugovori, pritožbe, tožbe ipd., uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ter druge pravne storitve.

 

Izključitev odgovornosti

Ponudnik jamči, da bo nudil nasvete v skladu s svojim strokovnim stanjem glede na razpoložljive podatke, razkrite s strani uporabnika. Pravni nasvet je zgolj informativne narave in ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, tako neposredno kot posredno, ker je uporabnik upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitev, ki so uporabniku na voljo na spletnem portalu PravniNasvet.com. 

 

Reševanje sporov

Vse morebitne spore bodo stranke prizadevale reševati sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. 

 

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem portalu PravniNasvet.com. Podjetje Pravda d.o.o. si pridržuje pravico, da splošne pogoje posodobi oziroma spremeni kadarkoli, ne da bi uporabnike o tem posebej obveščalo.

 

Datum zadnje posodobitve: 06.05.2013

© 2010 Pravda d.o.o.

Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×